મંગળવાર, 28 ડિસેમ્બર, 2010

tamara sam...
  

  જો સ્વર્ગ જેવું સ્થળ હોય તો ત્યાં જવાનો માર્ગ પ્રેમ છે. — ટોલ્સ્ટોય